Thiết bị xác định chỉ số OCTANE và CETANE

Giá bán: Liên hệ

Hãng sản xuất: GARABNER - ÁO

Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị phân tích các chỉ tiêu về xăng, diesel và nhiên liệu sinh học 
Chỉ tiêu phân tích :
 • Đáp ứng các tiêu chuẩn: ASTM D5845, D6277, EN 238, EN 14078, ISO 15212
 • Dựa trên các tiêu chuẩn khác: ASTM D86, D323, D5191, D6378, D613, D2699, D2700, ISO 3405, 5163, 5164, 5165, EN 13016.
 • ASTM D 5845 Xác định  9 thành phần Oxygenates
 • ASTM D6277  Xác định  14 loại Aromatic và Benzene
 • EN 238 Xác định hàm lượng Benzen.
 • EN 14078 Xác định hàm lượng nhiên liệu sinh học Biodiesel.
 • Tổng hàm lượng Aromatic, Oxygen, Olefin và Saturate.
 • Chỉ số octane : RON, MON.
 • Xác định MMT và DCPD.
 • Chỉ số chưng cất : IBP, T10, T50, T85, T90, FBP.
 • Áp suất hơi bão hòa.
 • Đo khối lượng riêng của xăng
 • Đo tỉ lệ pha trộn trong xăng như: ethanol, methanol, propanol, aceton.
Đặc điểm:
 • Khả năng xác định hơn 40 thành phần trong nhiên liệu.
 • Dãy phổ Mid-IR và NIR Analyzer
Chỉ tiêu đo mẫu xăng : 
 • RON                       85 - 105; +/-0.5 so với máy CFR
 • MON                      75 - 95; +/-0.4 so với máy CFR
 • Antiknock Index      80 - 100
 • RVP (áp suất hơi bão hòa)  35 - 95 kPa
 • Chỉ số cất     IBP, T10, T50, T90, FBP, E70, 100, 150, 200, E300
 • Tỉ trọng Density  0 - 3 g/cm3 (r = 0.0005 g/cm3)
 • Driveability Index
 • VOC emissions calculator
 • Vapor Lock Index (VLI)
Thiết bị phân tích được thành phần các chất 
 • Oxygenate
 •  Aromatic   
 •  Tổng hàm lượng
 • Octane Booster : MMT, DCPD, N-Me-Aniline, Nitromethane
Các chỉ tiêu đo mẫu dầu:
 • Cetane Number:        20 - 80
 • Cetane Index:            20 - 80
 • Thành phân cất / thu hồi:  IBP, T10/50/65/85/90/95, FBP, R250,R350
 • Tỷ trọng:0 - 3 g/cm3(chính xác tỉ trọng rs.d =  ± 0.0005 g/cm3)
 • Total Aromatics:                  0 - 60 v%
 • Poly Nuclear Aromatics:       0 - 50 v%
 • Cetane Improver: EHN, IPN: 0 - 10,000 ppm
 • FAME (Biodiesel) in Diesel Fuel: 0 - 40 v%
 • FAEE: 0 - 40 v%

Chia sẻ

Thông tin sản phẩm

Thiết bị phân tích các chỉ tiêu về xăng, diesel và nhiên liệu sinh học 
Chỉ tiêu phân tích :
 • Đáp ứng các tiêu chuẩn: ASTM D5845, D6277, EN 238, EN 14078, ISO 15212
 • Dựa trên các tiêu chuẩn khác: ASTM D86, D323, D5191, D6378, D613, D2699, D2700, ISO 3405, 5163, 5164, 5165, EN 13016.
 • ASTM D 5845 Xác định  9 thành phần Oxygenates
 • ASTM D6277  Xác định  14 loại Aromatic và Benzene
 • EN 238 Xác định hàm lượng Benzen.
 • EN 14078 Xác định hàm lượng nhiên liệu sinh học Biodiesel.
 • Tổng hàm lượng Aromatic, Oxygen, Olefin và Saturate.
 • Chỉ số octane : RON, MON.
 • Xác định MMT và DCPD.
 • Chỉ số chưng cất : IBP, T10, T50, T85, T90, FBP.
 • Áp suất hơi bão hòa.
 • Đo khối lượng riêng của xăng
 • Đo tỉ lệ pha trộn trong xăng như: ethanol, methanol, propanol, aceton.
Đặc điểm:
 • Khả năng xác định hơn 40 thành phần trong nhiên liệu.
 • Dãy phổ Mid-IR và NIR Analyzer
Chỉ tiêu đo mẫu xăng : 
 • RON                       85 - 105; +/-0.5 so với máy CFR
 • MON                      75 - 95; +/-0.4 so với máy CFR
 • Antiknock Index      80 - 100
 • RVP (áp suất hơi bão hòa)  35 - 95 kPa
 • Chỉ số cất     IBP, T10, T50, T90, FBP, E70, 100, 150, 200, E300
 • Tỉ trọng Density  0 - 3 g/cm3 (r = 0.0005 g/cm3)
 • Driveability Index
 • VOC emissions calculator
 • Vapor Lock Index (VLI)
Thiết bị phân tích được thành phần các chất 
 • Oxygenate
 •  Aromatic   
 •  Tổng hàm lượng
 • Octane Booster : MMT, DCPD, N-Me-Aniline, Nitromethane
Các chỉ tiêu đo mẫu dầu:
 • Cetane Number:        20 - 80
 • Cetane Index:            20 - 80
 • Thành phân cất / thu hồi:  IBP, T10/50/65/85/90/95, FBP, R250,R350
 • Tỷ trọng:0 - 3 g/cm3(chính xác tỉ trọng rs.d =  ± 0.0005 g/cm3)
 • Total Aromatics:                  0 - 60 v%
 • Poly Nuclear Aromatics:       0 - 50 v%
 • Cetane Improver: EHN, IPN: 0 - 10,000 ppm
 • FAME (Biodiesel) in Diesel Fuel: 0 - 40 v%
 • FAEE: 0 - 40 v%

Bình luận